Как се нарича 9 едностранна форма?

В геометрията неагон (/ ˈn? N? G? N /) или enneagon (/ ˈ? Ni? G? N /) е деветка - едностранен многоъгълник или 9 -гон. The име nonagon е префиксна хибридна формация, от латински (nonus, 'девети' + gonon), използвана еквивалентно, засвидетелствана още през 16 век във френски nonogone и на английски език от 17 век.

.

Освен това, как се нарича 10-едностранна форма?

как да кажа обичам те с приятеля ти

В геометрията декагонът е десет- едностранен многоъгълник или 10 -гон.По същия начин, как се нарича 7-едностранна форма?В геометрията седмоъгълник е седем- едностранно многоъгълник или 7 -гон. Седмоъгълникът понякога се нарича септагон, като се използва „sept-“ (елизия на septua-, получена от латинския цифров префикс, а не hepta-, получена от гръцки цифров префикс; и двете са сродни) заедно с гръцката наставка '-agon' означава ъгъл.Освен това, как се нарича 11 едностранна форма?

В геометрията hendecagon (също undecagon или endecagon) или единадесет -gon е единадесет- едностранен многоъгълник . (The име hendecagon, от гръцки hendeka „единадесет“ и –gon „ъгъл“, често се предпочита пред хибридния недекагон, чиято първа част е образувана от латински undecim „единадесет“.)Как се нарича 21 едностранна форма?

Гръцки за двадесет и едно : & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; & kappa; αί έ & nu; α (Icosi kai hena = двадесет и един), но също така просто: & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; έ & nu; α (Icosi hena = двадесет и една). A многоъгълник с двадесет и едно страни е следователно Наречен a: Icosikaihenagon, но също и Icosihenagon.

Отговори на свързани въпроси

Какво е 20 Gon?

В геометрията икозагон или двайсет - гон е двадесет- едностранен многоъгълник . Сумата от вътрешните ъгли на всеки икозагон е 3240 градуса.

Звезда многоъгълник ли е?

Да А звезда е многоъгълник . В геометрията, a звезда е специален вид многоъгълник които наричаме а звезден многоъгълник . Тези видове многоъгълници поемете общото

Кръгът многоъгълник ли е?

Многоъгълници . ДА СЕ многоъгълник е фигура със затворена равнина с три или повече страни, които са всички прави. Следващата фигура не е a многоъгълник тъй като не е затворена фигура. A кръг не е многоъгълник тъй като няма прави страни. Обяснител

Какво е 14 Gon?

В геометрията тетрадекагон или тетракаидекагон или 14. - гон е четиринадесет- едностранен многоъгълник . Обяснител

Трапецът многоъгълник ли е?

ДА СЕ трапец е четиристранна форма с поне един набор от успоредни страни. И накрая, a многоъгълник е затворена, двумерна форма с много страни. Всичко от триъгълник до осмоъгълник до мегагон е вид многоъгълник . Обяснител

Може ли многоъгълник да има извити страни?

Не многоъгълник по дефиниция има прави отсечки като негови страни . Ако геометрична фигура има извити страни , не се счита за a многоъгълник . Да регулира многоъгълник има вътрешен ъгъл, който е два пъти по-голям от външния ъгъл. Пундит

Има ли форма с 2 страни?

В геометрията дигонът е многоъгълник с две страни (ръбове) и два върха. Неговата конструкция е изродена в евклидова равнина, защото и двете страни би съвпаднало или едно или и двете трябва да бъдат извити; обаче може лесно да се визуализира в елиптично пространство. Пундит

Кръстът многоъгълник ли е?

ДА СЕ многоъгълник е затворена фигура, образувана от сегменти, а страните му не кръст . Пундит

Какво наричате 12-странен многоъгълник?

Изпъкнал, цикличен, равностранен, изогонален, изотоксален. В геометрията, дванадесетиъгълник или 12 -gon е всеки дванадесет- едностранен многоъгълник . Пундит

Как се нарича 12-странен зар?

Ромбо-триъгълна - В геометрията, додекаедър (гръцки & delta; & omega; & delta; & epsilon; & kappa; ά & epsilon; & delta; & rho; & omicron; & nu ;, от & delta; ώ & delta; & epsilon; & kappa; α dōdeka 'дванадесет' & rho; α hédra „основа“, „седалка“ или „лице“) е всеки многоъгълник с дванадесет плоски лица. Най-познатият додекаедър е обикновеният додекаедър, който е платонично твърдо вещество. Пундит

Какво наричате 13-странен многоъгълник?

В геометрията тридекагон или трискаидекагон или 13 -gon е тринадесет- едностранен многоъгълник . Учител

Какво е 19-странен многоъгълник?

В геометрията enneadecagon или 19. -gon е a деветнайсет - едностранен многоъгълник . Известен е още като enneakaidecagon или nonadecagon. Учител

Правоъгълник многоъгълник ли е?

Многоъгълници са многостранни фигури, със страни, които са линейни сегменти. Многоъгълници се именуват според броя на страните и ъглите, които имат. Най-познатите многоъгълници са триъгълникът, правоъгълник , и площада. Редовен многоъгълник е този, който има равни страни. Учител

Как се нарича 200 едностранна форма?

В геометрията хилиагон (/ ˈk? Li? G? N /) или 1000-гон е a многоъгълник с 1000 страни . Философите обикновено се позовават на хилиагони, за да илюстрират идеи за същността и работата на мисълта, значението и умственото представяне. Учител

Какво наричате 30 едностранно многоъгълник?

В геометрията триаконтагон или 30 -gon е тридесет- едностранен многоъгълник . Сумата от вътрешните ъгли на триаконтагон е 5040 градуса. Рецензент

Ромбът многоъгълник ли е?

Във всеки многоъгълник ако всички страни и всички ъгли са равни, това се нарича правилно многоъгълник . IN ромб всички страни са равни, но ъглите не са равни във всички случаи. така ромб не е редовен многоъгълник . така че всички ромбове не са правилни многоъгълник само един ромб (квадрат) е редовен многоъгълник . Рецензент

Какво е уникален многоъгълник?

The Уникален многоъгълник Теорема е: Всички редовни многоъгълници със същия брой страни са сходни. Рецензент

Какво не е многоъгълник?

Нередовен многоъгълник е всеки многоъгълник това е не да регулира многоъгълник . Той може да има страни с всякаква дължина и всеки вътрешен ъгъл може да бъде всяка мярка. Те могат да бъдат изпъкнали или вдлъбнати, но всички вдлъбнати многоъгълници са неправилни, тъй като вътрешните ъгли не могат да бъдат еднакви. Рецензент

Кубът многоъгълник ли е?

ДА СЕ куб не е многоъгълник . Многоъгълници са плоски, равнинни фигури. A куб е триизмерна твърда фигура.