Как се нарича 7-странен многоъгълник?

В геометрията седмоъгълник е седем- едностранен многоъгълник или 7 -гон. Седмоъгълникът понякога се нарича септагон, като се използва „sept-“ (елизия на septua-, получена от латинския цифров префикс, а не hepta-, получена от гръцки цифров префикс; и двете са сродни) заедно с гръцката наставка '-agon' означава ъгъл.

.

Точно така, как се нарича 9-едностранна форма?

n? g? n /) или enneagon (/ ˈ? ni? g? n /) е девет- едностранен многоъгълник или 9 -гон. The име nonagon е префиксна хибридна формация, от латински (nonus, 'девети' + gonon), използвана еквивалентно, засвидетелствана още през 16 век във френски nonogone и на английски език от 17 век.Също така, как се нарича 100 едностранна форма?Полигоните с 21 до 99 страни имат различна система. A 100 - едностранен многоъгълник е Наречен хектогон. Вземете стотиците цифри, намерете ги в колоната за единици, след което залепете „хектар“ отдясно. Сега пребройте десетките и онези като горе: (стотици) хекта (десетки) кай (единици) гон.Като се има предвид това, как се нарича 8-странен многоъгълник?

& kappa; & tau; ά & gamma; & omega; & nu; & omicron; & nu; осмоъгълник, „осем ъгъла“). Е осем- едностранен многоъгълник или 8 -гон. Редовният осмоъгълник има символ на Schläfli { 8 } и може да бъде конструиран като квазирегулиран пресечен квадрат, t {4}, който редува два вида ръбове. Пресечен осмоъгълник, t { 8 } е шестнадесетиъгълник, {16}.Как се нарича 11-странен многоъгълник?

В геометрията hendecagon (също undecagon или endecagon) или единадесет -gon е единадесет- едностранен многоъгълник . (Името hendecagon, от гръцки hendeka „единадесет“ и –gon „ъгъл“, често се предпочита пред хибридния недекагон, чиято първа част е образувана от латински undecim „единадесет“.)

Отговори на свързани въпроси

Звезда многоъгълник ли е?

Да А звезда е многоъгълник . В геометрията, a звезда е специален вид многоъгълник които наричаме а звезден многоъгълник . Тези видове многоъгълници поемете общото

Какво е 20 Gon?

В геометрията икозагон или двайсет - гон е двадесет- едностранен многоъгълник . Сумата от вътрешните ъгли на всеки икосагон е 3240 градуса.

Кръгът многоъгълник ли е?

Многоъгълници . ДА СЕ многоъгълник е фигура със затворена равнина с три или повече страни, които са прави. Следващата фигура не е a многоъгълник тъй като не е затворена фигура. A кръг не е многоъгълник тъй като няма прави страни. Обяснител

Може ли многоъгълник да има извити страни?

Не многоъгълник по дефиниция има прави отсечки като неговите страни . Ако геометрична фигура има извити страни , не се счита за a многоъгълник . Да регулира многоъгълник има вътрешен ъгъл, който е два пъти по-голям от външния ъгъл. Обяснител

Как се нарича фигура с 1 страна?

Няма полигон с една страна , тъй като дефиницията на многоъгълник е „двуизмерен затворен форма '. Кръгът може също не се счита за a един -странен многоъгълник, тъй като не се състои от отсечки от линии. Обяснител

Какво е 14 Gon?

В геометрията тетрадекагон или тетракаидекагон или 14. - гон е четиринадесет- едностранен многоъгълник . Пундит

Кръстът многоъгълник ли е?

ДА СЕ многоъгълник е затворена фигура, образувана от сегменти, а страните му не кръст . Пундит

Ромбът многоъгълник ли е?

Във всеки многоъгълник ако всички страни и всички ъгли са равни, това се нарича правилно многоъгълник . IN ромб всички страни са равни, но ъглите не са равни във всички случаи. така ромб не е редовен многоъгълник . така че всички ромбове не са правилни многоъгълник само един ромб (квадрат) е редовен многоъгълник . Пундит

Трапецът многоъгълник ли е?

ДА СЕ трапец е четиристранна форма с поне един набор от успоредни страни. И накрая, a многоъгълник е затворена, двумерна форма с много страни. Всичко от триъгълник до осмоъгълник до мегагон е вид многоъгълник . Пундит

Как се нарича тристранна форма?

ДА СЕ 3 - едностранна форма е Наречен триъгълник. Триъгълниците са многоъгълници с три страни, така че всякакви многоъгълник с три страни е Наречен триъгълник. Пундит

Какво не е многоъгълник?

Нередовен многоъгълник е всеки многоъгълник това е не да регулира многоъгълник . Той може да има страни с всякаква дължина и всеки вътрешен ъгъл може да бъде всяка мярка. Те могат да бъдат изпъкнали или вдлъбнати, но всички вдлъбнати многоъгълници са неправилни, тъй като вътрешните ъгли не могат да бъдат еднакви. Учител

Какво е името на 12-странен многоъгълник?

В геометрията, дванадесетиъгълник или 12 -gon е всеки дванадесет- едностранен многоъгълник . Учител

Какво е уникален многоъгълник?

The Уникален многоъгълник Теорема е: Всички редовни многоъгълници със същия брой страни са сходни. Учител

Как се нарича 21 едностранна форма?

Първоначално отговорено: Как се нарича 21 едностранен многоъгълник ? Гръцки за двадесет и едно : & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; & kappa; αί έ & nu; α (Icosi kai hena = двадесет и един), но също така просто: & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; έ & nu; α (Icosi hena = двадесет и една). A многоъгълник с двадесет и едно страни е следователно Наречен a: Icosikaihenagon, но също и Icosihenagon. Учител

Как се нарича 4-едностранна форма?

Четириъгълникът е четворка - едностранен многоъгълник с четири ъгъла. Има много видове четириъгълници. Петте най-често срещани типа са успоредникът, правоъгълникът, квадратът, трапецът и ромбът. Преместете курсора на мишката върху фигурите вдясно, за да научите повече. Рецензент

Правоъгълник многоъгълник ли е?

Многоъгълници са многостранни фигури, със страни, които са отсечки от линии. Многоъгълници се именуват според броя на страните и ъглите, които имат. Най-познатите многоъгълници са триъгълникът, правоъгълник , и площада. Редовен многоъгълник е тази, която има равни страни. Рецензент

Кубът многоъгълник ли е?

ДА СЕ куб не е многоъгълник . Многоъгълници са плоски, равнинни фигури. A куб е триизмерна твърда фигура. Рецензент

Колко страни има Chiliagon?

1000 страниРецензент

Какво е 100 gon?

В геометрията хектогон или хекатогон или 100 - гон е сто- едностранен многоъгълник . Сумата от всички вътрешни ъгли на хектогона са 17640 градуса.